OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Marcin Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu : 05-02-2019r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni mającego siedzibę przy pl. Konstytucji 5 w sali nr 124, odbędzie się pierwsza licytacjaograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 51 położonego w Gdyni przy ul. Konwaliowej 8 będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk" ( ul. Zgoda 8, 81-361 Gdynia) należącego do dłużnika: Mirosław Jakusz-Gostomski

Suma oszacowania wynosi 262 116,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 196 587,00zł.

Nieruchomość składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej: 53,90 m2, położona jest na drugiej kondygnacji ( I piętrze ) budynku wielolokalowego. Do lokalu przynależy piwnica o pow.: 3,50 m2. Do lokalu nie została dotychczas założona księga wieczysta.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 211,60zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii komorniczej albo na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gdyni 38 10201853 0000 9502 0195 6879 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Ponadto rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć : dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW GD1Y/00045110/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Marcin Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-03-2019r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni mającego siedzibę przy pl. Konstytucji 5 w sali nr 110, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Ewelina Monika Selke, położonego: 81-364 Gdynia, Kordeckiego 14/13, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1Y/00045110/9

Suma oszacowania wynosi 117 106,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 829,50zł.

Nieruchomość składa się z pokoju, aneksu kuchennego, łazienki z WC i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej: 26,31 m2 ( wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 3,64 m2 - piwnica nr 13 ). Położona na 3 kondygnacji ( II piętrze) budynku wielolokalowego.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 710,60zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii komorniczej albo na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gdyni 38 10201853 0000 9502 0195 6879 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Ponadto rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć : dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.